fc2ブログ

Magdalena Boczarska マグダレーナ・ボチャルスカ ポーランド国旗 ポーランド
 [溺れる森] (2006)[国家の女リトルローズ] (2010)
 マグダレーナ・ボチャルスカ のフィルモグラフィー・プロファイル ★★★★★★★☆☆☆

CinemaElegantScene
Posted byCinemaElegantScene